PHP之判断用户语言跳转网页

当来访者浏览器语言是中文就进入中文版面
国外的用户默认浏览器不是中文的就跳转英文页面

PHP代码:
<?
$lan = substr( $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE,0,5);
if ($lan == "zh-cn")
print("<meta http-equiv='refresh' content = '0;URL = gb/index.htm'>");
else
print("<meta http-equiv='refresh' content = '0;URL = eng/index.htm'>");
?>

HTML网页根据来访这的浏览器语言不同自动跳转多语言页面

在 <head> </head> 之间加入如下代码。 php程序员站
以下为引用的内容:
<script>
var type=navigator.appName
if (type=="Netscape")
var lang = navigator.language
else
var lang = navigator.userLanguage

//cut down to first 2 chars of country code
var lang = lang.substr(0,2)

// 英语
if (lang == "en")
window.location.replace('url')

// 简体中文
else if (lang == "zh-cn")
window.location.replace('url')

// 繁体中文
else if (lang == "zh-tw")
window.location.replace('url')

// 德语
else if (lang == "de")
window.location.replace('url')
// 除上面所列的语言
else
window.location.replace('url')

</script>