Asp.Net MVC 项目预编译 View

  最近做项目是遇到一个问题,在我们的view中经常遇到一些匿名类型对象,然后在通过RenderPartial输出这些对象。
   
    还是举个例子吧,有3个view Index.cshtml、Test.cshtml、Test2.cshtml
   
    它们的层次结构如图: \
    它们的代码如下:
   
    Index.cshtml
   
    [csharp]
   
    @{
   
    Layout = null;
   
    var obj = new[] {
   
    new {name=“majiang”,age=27},
   
    new {name=“luyang”,age=26}
   
    };
   
    }
   
    <!DOCTYPE html>
   
    <html>
   
    <head>
   
    <title>Index</title>
   
    </head>
   
    <body>
   
    <div>
   
    @{
   
    <h2>@(obj.GetType()。Assembly.Location)</h2>
   
    Html.RenderPartial(“Test”, obj);
   
    Html.RenderPartial(“Test2”, obj);
   
    }
   
    </div>
   
    </body>
   
    </html>
   
    @{
   
    Layout = null;
   
    var obj = new[] {
   
    new {name=“majiang”,age=27},
   
    new {name=“luyang”,age=26}
   
    };
   
    }
   
    <!DOCTYPE html>
   
    <html>
   
    <head>
   
    <title>Index</title>
   
    </head>
   
    <body>
   
    <div>
   
    @{
   
    <h2>@(obj.GetType()。Assembly.Location)</h2>
   
    Html.RenderPartial(“Test”, obj);
   
    Html.RenderPartial(“Test2”, obj);
   
    }
   
    </div>
   
    </body>
   
    </html>
   
    Test.cshtml 和Test2.cshtml
   
    [csharp] view plaincopyprint?@{
   
    Layout = null;
   
    var obj = this.Model;
   
    var a =  new {name=“majiang”,age=27};
   
    <h2>@(a.GetType()。Assembly.Location)</h2>
   
    foreach (var item in obj)
   
    {
   
    <h3>@item.name</h3>
   
    <h3>@item.age</h3>
   
    }
   
    }
   
    @{
   
    Layout = null;
   
    var obj = this.Model;
   
    var a =  new {name=“majiang”,age=27};
   
    <h2>@(a.GetType()。Assembly.Location)</h2>
   
    foreach (var item in obj)
   
    {
   
    <h3>@item.name</h3>
   
    <h3>@item.age</h3>
   
    }
   
    }