asp网络编程中常用的日期格式化函数

经常在asp网站开发的工作中要用到日期格式化,让日期字符串,以我们想要的格式输出来,以达到页面整齐、美观。通常我 们的做法是将日期拆分成年、月、日、时、分、秒几部分,然后再组合,最后输出到最终的页面上。这里有一个函数,可以将日期字符串输出成几种格式的字符串, 如果大家觉得不够使用的话,自己可以在里面补充一些。    <%
    ' ============================================
    ' 格式化时间(显示)
    ' 参数:n_Flag
    ' 1:"yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
    ' 2:"yyyy-mm-dd"
    ' 3:"hh:mm:ss"
    ' 4:"yyyy年mm月dd日"
    ' 5:"yyyymmdd"
    '   6:"yyyymmddhhmmss"
    ' ============================================
    Function Format_Time(s_Time, n_Flag)
    Dim y, m, d, h, mi, s
    Format_Time = ""
    If IsDate(s_Time) = False Then Exit Function
    y = CStr(Year(s_Time))
    m = CStr(Month(s_Time))
    If Len(m) = 1 Then m = "0" & m
    d = CStr(Day(s_Time))
    If Len(d) = 1 Then d = "0" & d
    h = CStr(Hour(s_Time))
    If Len(h) = 1 Then h = "0" & h
    mi = CStr(Minute(s_Time))
    If Len(mi) = 1 Then mi = "0" & mi
    s = CStr(Second(s_Time))
    If Len(s) = 1 Then s = "0" & s
    Select Case n_Flag
    Case 1
    ' yyyy-mm-dd hh:mm:ss
    Format_Time = y & "-" & m & "-" & d & " " & h & ":" & mi & ":" & s
    Case 2
    ' yyyy-mm-dd
    Format_Time = y & "-" & m & "-" & d
    Case 3
    ' hh:mm:ss
    Format_Time = h & ":" & mi & ":" & s
    Case 4
    ' yyyy年mm月dd日
    Format_Time = y & "年" & m & "月" & d & "日"
    Case 5
    ' yyyymmdd
    Format_Time = y & m & d
    Case 6
    'yyyymmddhhmmss
    format_time = y & m & d & h & mi & s
    End Select
    End Function
    %>