asp的utf-8编码转换成gb2312编码的函数

  今天找到一个utf-8编码转换成gb2312编码的asp函数,能给大家解决这块问题的时候省不少事了。    代码如下:
    <%
    '用途:将UTF-8编码汉字转换为GB2312编码,兼容英文和数字
    '版权:虽说是原创,其实也参考别人的部分算法
    '用法:Response.write UTF2GB("%E9%83%BD%E5%B8%82%E6%83%85%E7%B7%A3 %E6%98%9F%E5%BA%A7")
    function UTF2GB(UTFStr)
    for Dig=1 to len(UTFStr)
    if mid(UTFStr,Dig,1)="%" then
    if len(UTFStr) >= Dig+8 then
    GBStr=GBStr & ConvChinese(mid(UTFStr,Dig,9))
    Dig=Dig+8
    else
    GBStr=GBStr & mid(UTFStr,Dig,1)
    end if
    else
    GBStr=GBStr & mid(UTFStr,Dig,1)
    end if
    next
    UTF2GB=GBStr
    end function
    function ConvChinese(x)
    A=split(mid(x,2),"%")
    i=0
    j=0
    for i=0 to ubound(A)
    A(i)=c16to2(A(i))
    next
    for i=0 to ubound(A)-1
    DigS=instr(A(i),"0")
    Unicode=""
    for j=1 to DigS-1
    if j=1 then
    A(i)=right(A(i),len(A(i))-DigS)
    Unicode=Unicode & A(i)
    else
    i=i+1
    A(i)=right(A(i),len(A(i))-2)
    Unicode=Unicode & A(i)
    end if
    next
    if len(c2to16(Unicode))=4 then
    ConvChinese=ConvChinese & chrw(int("&H" & c2to16(Unicode)))
    else
    ConvChinese=ConvChinese & chr(int("&H" & c2to16(Unicode)))
    end if
    next
    end function
    function c2to16(x)
    i=1
    for i=1 to len(x) step 4
    c2to16=c2to16 & hex(c2to10(mid(x,i,4)))
    next
    end function
    function c2to10(x)
    c2to10=0
    if x="0" then exit function
    i=0
    for i= 0 to len(x) -1
    if mid(x,len(x)-i,1)="1" then c2to10=c2to10+2^(i)
    next
    end function
    function c16to2(x)
    i=0
    for i=1 to len(trim(x))
    tempstr= c10to2(cint(int("&h" & mid(x,i,1))))
    do while len(tempstr)<4
    tempstr="0" & tempstr
    loop
    c16to2=c16to2 & tempstr
    next
    end function
    function c10to2(x)
    mysign=sgn(x)
    x=abs(x)
    DigS=1
    do
    if x<2^DigS then
    exit do
    else
    DigS=DigS+1
    end if
    loop
    tempnum=x
    i=0
    for i=DigS to 1 step-1
    if tempnum>=2^(i-1) then
    tempnum=tempnum-2^(i-1)
    c10to2=c10to2 & "1"
    else
    c10to2=c10to2 & "0"
    end if
    next
    if mysign=-1 then c10to2="-" & c10to2
    end function
    %>