Asp.net_防重复提交机制

为Button或其他控件加上下面两个属性即可  1.UseSubmitBehavior="false"使用服务器端提交机制,即执行OnClick事件。
  2.OnClientClick客户端点击按钮后,设置控件为不可用,控件文本显示处理中…,待服务器端执行完OnClick事件,控件自动恢复为可用。www.2cto.com
  代码如下:
  [csharp]
  UseSubmitBehavior="false" OnClientClick="this.disabled=true;this.value='处理中…';"
  UseSubmitBehavior="false" OnClientClick="this.disabled=true;this.value='处理中…';"