Flash特效:鼠标触发模糊图片变清晰

这个互动特效很有意思:大家将鼠标指针放到模糊图片上,即可看到清晰的效果,现在我们就来一起制作这个flash特效。主要是讲解Flash8的blur滤镜,利用Actonscript调用blur滤镜实现由模糊到清楚的效果。

大家将鼠标指针放到模糊图片上,即可看到效果

首先准备好四幅大小相同的图片,然后蹈入到Flash中,都分别转换为按钮元件。

 

 

然后把四个按钮分别都拖拽到舞台上来,位置摆放好。并且分别为他们命名实例名:link1_btn、link2_btn、link3_btn、link4_btn。

 

 

然后新建立一个层,添加代码:

 

 

代码如下:

 import flash.filters.BlurFilter;
var blurred:BlurFilter = new BlurFilter(5, 5, 4);
var myFilters:Array = [blurred];
link1_btn.filters = link2_btn.filters = link3_btn.filters = link4_btn.filters = myFilters;
link1_btn.onRollOver = link2_btn.onRollOver = link3_btn.onRollOver = link4_btn.onRollOver = function() {
  this.filters = null;
}
 link1_btn.onRollOut = link2_btn.onRollOut = link3_btn.onRollOut = link4_btn.onRollOut = link5_btn.onRollOut = function() {
  this.filters = myFilters;
}

  代码很好理解,按Ctrl+enter测试就好了!